Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Przemysława Kowalczyka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Przemysław Kowalczyk informuje, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w w Zgierzu Przemysław Kowalczyk
ul. 11 Listopada 5A, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się kierując pismo pod adres siedziby administratora bądź poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest:
Roman Kwieciński
, z którym możecie Państwo się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Komorniczą.


 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków komornika sądowego.

 

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz
  art. 6 ust. 1 lit. C − zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie;
  art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.

 

 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

 • pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
 • od wierzyciela, uczestników postępowania, oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa, w tym organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji, świadków i osób do których komornik zwróci się z żądaniem udzielenia informacji.

 

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania

 

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa.

 

 • Komornik wskazuje, iż nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny.

 

 • Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych uregulowany jest ustawowo i liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne.

 

Zgodnie z treścią § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych:

 • Dokumentacja kategorii A jest przechowywana przez okres 10 lat.
 • Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat.
 • Okres przechowywania akt spraw, w których egzekucję umorzono na podstawie art. 883 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) liczy się po całkowitym rozliczeniu depozytu.

 


Zgodnie z treścią art. 761 § 1 i 2 k.p.c Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z treścią art. 762 § 1 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

 

 Zapoznaj się z polityką prywatności i informacjami o cookies

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588